Omaniku kohustused

Võtteit koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjadest

5. Lemmikloomapidaja kohustused

5.1.Lemmikloomapidaja on kohustatud:

1) tagama lemmikloomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses puhast vett ning toitu;
2) paigaldama tarastatud territooriumi (v.a korterelamud) sissepääsule koera olemasolust teatava hoiatussildi;
3) järgima veterinaar-, sanitaar-ja hügieeninõudeid. Lemmikloomadel on keelatud reostada avalikke või üldkasutatavaid kohti ( trepikodasid, hoove, tänavaid, jalakäiguradasid, muruplatse, lillepeenraid, liivakaste, majaseinu, liiklusvahendeid).
4) võtma tarvitusele meetmed, et välistada lemmiklooma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse;
5) lemmiklooma kadumisel viivitamatult korraldama looma otsimise;
6) lemmiklooma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
7) inimest või teist looma hammustanud lemmikloomast koheselt teatama veterinaarasutusse ja eraldama hammustanud looma viivitamatult inimestest ning teistest loomadest;
8) lemmiklooma omanik on kohustatud looma viivitamatult isoleerima ja teatama volitatud veterinaararstile kui metsloom on rünnanud omanikule kuuluvat lemmiklooma;
9) laskma vaktsineerida marutaudi vastu kolme kuu vanuse koera või kassi ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaar-arsti poolt määratud tähtajal. Loomapidaja on kohustatud pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist ja kiibistamist kinnitava tõendi kus vaktsineerimistõendil on fikseeritud vaktsiini toimeaeg ja järgmise vaktsineerimise aeg ja kiibistamise tõendil kiibistamise aeg.
10) tagama ametiülesandeid täitva isiku (postiljon, arst, tuletõrje, päästeamet, politsei jt) ja kaaskodanike ohutu viibimise loomapidaja territooriumil;
11) koera omanik, kes viibib koeraga jahipidamisel peab järgima jahipidamiseeskirju;
12) lemmikloomapidaja, kes soovib oma lemmikloomapidamise lõpetada, peab tagama uue omaniku leidmise , looma varjupaika viimise või nõuetekohase hukkamise veterinaararsti poolt ning kandma sellega seotud kulud.

5.2. Lemmikloomapidajal on keelatud:

1) lubada lemmikloomal reostada hoone ühiskasutuses olevaid ruume ja territooriume;
2) viibida lemmikloomaga staadionitel, mänguväljakutel, spordirajatistes, liivakastides, üldkasutatavates hoonetes (ametiasutused, koolid, lasteaiad, rahvamajad, raamatukogud, spordihooned, kauplused, kirikud vms), kortermajade üldkasutatavates ruumides (pööningud, keldrid, v.a trepikoda) ning vastava keelumärgiga tähistatud kohtades Vallavalitsuse eriloaga;
3) ujutada ja pesta lemmiklooma avalikes supluskohtades, allikates ja tiikides;
4) lemmiklooma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu;
5) viibida avalikus kohas haige lemmikloomaga;
6) antud lõigu punkti 2 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesandeid täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.
7) lubada lemmiklooma ilma järelevalveta mitme korteriga elamutes või elamute juures trepikotta, koridori, maja ümbrusse ja haljasaladele.

6. Koerte vaktsineerimine ja registreerimine

(1) Koer peab olema ( soovi korral ka kass,) kiibistatud tegevusluba omava veterinaararsti poolt või varustatud loomaomaniku andmetega kaelarihmal ja kantud lemmiklooma registrisse www.llr.ee/register/.

(2) Juhul, kui omandatakse registreerimata koer, kes on vanem kui kolm kuud, tuleb koer registreerida lemmikloomade registris ühe kuu jooksul koera omandamisest. Kutsika registreerimine toimub kutsika esimesel vaktsineerimisel, s.o kutsika kolme kuuseks saamisel.

(3) Koera registreerimisel esitab omanik järgmised andmed:
1) omaniku nimi, isikukood, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress;
2) looma liik, tõug, sugu, nimi, sünniaeg või vanus, värvus, eritunnused või looma kirjeldus, võimalusel pilt;
3) info kiibi olemasolust;
4) koera täiskasvanuks saamisel tuleb registriandmeid täpsustada.

(4) Loomapidaja on kohustatud tagama koera märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga, mis kannab kordumatut registreerimisnumbrit hiljemalt 31.12.2012.a.

3. peatükk

OMANIKUTA VÕI HULKUVAD KOERAD JA KASSID

7. Omanikuta või hulkuvad koerad ja kassid

(1) Hulkuvate lemmikloomade püüdmist korraldab Vallavalitsus.

(2) Kui omaniku juurest lahtipääsenud looma kinnipüüdmise korraldas vallavalitsus, kannab selle looma püüdmise, hoidmise ja hukkamisega seotud kulud looma omanik. Samuti on ilma mikrokiibita varjupaika toimetatud looma omanik kohustatud loomakättesaamisel tasuma looma registreerimise ja märgistamise kulud. Loomapidaja väljendatud tahteavaldus loomast loobuda ei vabasta loomapidajat kulude kandmise kohustusest.

(3) Hulkuvad loomad püütakse kinni omaniku kindlakstegemiseks ja omanikule tagastamiseks. Varjupaiga pidaja on hulkuva looma kinnipüüdmisel kohustatud kontrollima looma märgistust loomapidaja kindlakstegemiseks. Kui märgistuse abil on võimalik loomapidaja kindlaks teha või kui varjupaiga pidajale on loomapidaja teada, siis on ta kohustatud viivitamata teatama loomapidajale looma leidmisest. Kui loomapidajat ei ole võimalik kindlaks teha, loomaomanikega ei ole võimalik kontakteeruda või kui indentifitseeritud looma ei ole võimalik loomaomanikule kohe tagastada, siis toimetatakse loom varjupaika.

(4) Püütud loomi hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest varjupaiga interneti koduleheküljel ja valla kodulehel või ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, tasudes eelnevalt looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist võidakse loom anda uuele loomapidajale. Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva looma omanikku kindlaks teha ega loomale uut omanikku leida, võidakse läbi viia looma eutanaasia loomakaitseseaduses sätestatud korras.

(5) Hulkuvate loomade püüdmine ja suunamine varjupaika kooskõlastatakse vallavalitsusega. Ilma vastava kooskõlastuseta ei ole  Vallavalitsus kohustatud hüvitama teenusega seotud kulutusi varjupaigale, ega võta vastutust selle tegevuse eest.

(6) Ilmsete jahikoeratunnustega koera leidmisel teavitada kohalikku jahiseltsi.

(7) Hulkuva lemmiklooma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides või õuealal käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega loomapidajale pandud kohustused. Eelpoolnimetatud kohustusi ei teki, kui isik on teatanud vallavalitsusele hulkuvast lemmikloomast.

(8) Lemmiklooma korjus tuleb käidelda „Loomatauditõrje seaduse“ § 19 lõike 4 alusel kehtestatud viisil, kas põletada loomsete jäätmete põletustehases või loomapidaja soovi korral matta looma omanikule kuuluval kinnistul.